game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

IMP: Bản Tin Nhà Đầu Tư Imexpharm tháng 04 năm 2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG THÁNG 04/2023

(Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Tháng 04/2023 Lũy kế đến 04/2023 % Kế hoạch năm Lũy kế đến 04/2022 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 152,5 631,7 36,1% 418,4 51,0%
Lợi nhuận trước thuế 33,3 132,5 132,5 85,4 55,2%

Lũy kế doanh thu thuần tính đến hết tháng 4 năm 2023 của Imexpharm là 631,7 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch năm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm trong 4 tháng đầu năm đạt 132,5 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch năm và tăng trưởng 55,2% so với cùng kỳ. Hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh thu của Công ty, chiếm đến 99% và hàng mua khác chiếm tỷ trọng chỉ 1%.

Kênh OTC của Imexpharm trong tháng 4 năm 2023 vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo chiếm tỷ trọng 56,3% trong cơ cấu doanh thu hàng Imexpharm với sự tăng trưởng ở mức 27,9%. Cùng với đó, kênh ETC tiếp tục tăng trưởng trong tháng 4 năm 2023 với mức 87,5% và chiếm tỷ trọng 43,7% doanh thu. Lũy kế đến hết tháng 4, kênh ETC tăng trưởng 175,1% chiếm tỷ trọng 39% trong cơ cấu doanh thu hàng Imexpharm.

Bên cạnh đó, các chi phí hoạt động tại Imexpharm vẫn đang được kiểm soát tốt. Cụ thể, lũy kế hết tháng 4 giá vốn hàng bán tăng 42,4% so với cùng kỳ và thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu thuần là 51%. Biên lợi nhuận gộp của Imexpharm đạt 47,6%, cao hơn mức 44,5% của cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tháng 4 tăng 57,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do việc trích trước ngân sách cho các hoạt động bán hàng và tiếp thị, và tăng lương cho người lao động. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 4 cũng tăng 47,2%, chủ yếu do việc tăng lương, và chi cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho các dự án tăng cường công tác quản lý tại Imexpharm.

game tiến lên miên nam

game tiến lên miên nam

II. CỔ PHIẾU IMP TRONG THÁNG 04 NĂM 2023

Thời điểm 28/04/2023 Mã cổ phiếu IMP

Mã cổ phiếu IMP

✧ Mã cổ phiếu                                                   IMP
✧ Sàn giao dịch                                                 HOSE
✧ Vốn điều lệ (tỷ VND)                                    667,1
✧ Số lượng CP đang lưu hành (triệu CP)   66,7
✧ Vốn hoá thị trường (tỷ VND)                     3.460,3

Trong tháng 04/2023, cổ phiếu IMP có 20 phiên giao dịch được thực hiện với tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 185.700 cổ phiếu và không có giao dịch thỏa thuận. So với khối lượng giao dịch 111.600 cổ phiếu trong tháng 04/2022 thì giao dịch trong tháng 04/2023 tăng 66%. Trung bình mỗi ngày trong tháng 04/2023 có 9.285 cổ phiếu được giao dịch.

Giá cổ phiếu IMP tháng 4 năm 2023 có xu hướng tăng. Giá đóng cửa cao nhất là 54.500 đồng/cổ phiếu (21/04/2023). Trong khi giá thấp nhất tháng 4 là 47.000 đồng/cổ phiếu (03/04/2023). Giá cổ phiếu IMP đóng cửa tại ngày 28/04/2023 đạt 51.900 đồng/ cổ phiếu, tăng 4.850 đồng so với giá đóng cửa của phiên giao dịch cuối tháng 3 năm 2023.

game tiến lên miên nam
Nguồn: VietstockFinance
game tiến lên miên nam

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 04/2023 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2023

1. Hoạt động nổi bật trong tháng 04 năm 2023

Vào ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm đã được tổ chức thành công tại trụ sở chính của công ty. ĐHĐCĐ cũng đã thông qua nhiều quyết nghị quan trọng, trong đó có việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình mới, theo đó:

  • Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 là bà Chun Chaerhan, Giám đốc điều hành SK Việt Nam.
  • Hội đồng Quản trị tinh gọn từ 7 thành viên còn lại 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên điều hành là Tổng Giám đốc, giúp HĐQT sẽ có góc nhìn đa chiều, toàn diện hơn trong quản trị. 
  • Không duy trì Ban Kiểm soát. 
  • Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban Kiểm toán có vai trò định hướng và giám sát cao nhất về rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong Công ty, giúp Cổ đông, nhà đầu tư có được sự an tâm và tin tưởng cao. Đây cũng là mô hình được khuyến nghị áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

  • Cổ tức bằng tiền là 10%/Vốn điều lệ (25,19% lợi nhuận sau thuế được phân phối);
  • Cổ tức bằng cổ phiếu là 5%/Vốn Điều lệ (12,60% lợi nhuận sau thuế được phân phối). 
  • Cổ tức 2022 sẽ được chi trả cho cổ đông chậm nhất trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được Danh sách cổ đông từ Trung tâm lưu ký, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ 2023.

Thông tin chi tiết, quý cổ đông, nhà đầu tư xem tại website:

2. Kế hoạch tháng 04 năm 2023

Trong tháng 5, Imexpharm sẽ tiếp tục rà soát lại tất cả các hoạt động của Công ty, nhằm giúp toàn hệ thống vận hành hiệu quả và tối ưu nhất, đồng thời thúc đẩy các bộ phận đề ra các sáng kiến cải tiến cho công việc.
Bên cạnh đó, Imexpharm cũng tận dụng và tối đa hóa các cơ hội khai thác thị trường, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất mục tiêu doanh thu, lợi nhuận mà ĐHĐCĐ năm 2023 giao phó.