game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

IMP - CBTT: Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm công bố thời gian, chương trình, tờ trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bằng văn bản, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

-           Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 27/11/2023 đến ngày 18/12/2023

-           Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu biểu quyết: dự kiến ngày 19/12/2023

-           Chương trình và Tài liệu lấy ý kiến: được đăng tải trên website và có thể tải xuống tại đường dẫn sau: