game tiến lên miên nam - Vào website game chính thức vn86

IMP: Thư Mời và Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023

Thư mời và tài liệu dành cho Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Imexpharm năm 2023

 1. Thư mời - Chương trình, Giấy đề cử, ứng cử-Quy chế đề cử, Ứng cử - Sơ Yếu Lý Lịch –
 2. Báo Cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động 2022 và NK 2018+2022, mục tiêu kế hoạch 2023 và Nhiệm Kỳ 2023-2027 –
 3. Tờ Trình thông qua Báo cáo Tài Chính Đã Kiểm Toán 2022 –
 4. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022, Kế hoạch 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 –
 5. Báo cáo kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022 –
 6. Báo cáo kiểm toán độc lập –
 7. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS 2022 –
 8. Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT 2023 –
 9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và KH chi cổ tức năm 2023 –
 10. Tờ trình Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ –
 11. Tờ trình lựa chọn Tổ chức Kiểm toán độc lập –
 12. Tờ trình về việc thông qua cơ cấu tổ quản lý Cty Imexpharm (Nhiệm kỳ 2023-2027) –
 13. Tờ trình xin ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ Năm 2023 –
 14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ 2023 –
 15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động HĐQT –
 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 –
 17. Phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 –
 18. Số 13 - TTr Về số lượng thành viên và DS thành viên đề cử, ứng cử nhiệm kỳ 2023-2027 –